Política de privacidade Newsletter

A seguinte política de privacidade ten como finalidade informarte sobre como usamos a túa información persoal de acordo coas disposicións e requisitos do Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos.

 

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Vinigalicia, S.L. CIF: B-27.045.715.

Enderezo postal: Ctra. Nacional 540, Lugo-Ourense, Km. 50, CP 27500, en Chantada (Lugo).

Teléfono: 982 45 40 05.

Correo electrónico: vinigalicia@vinigalicia.es.

 

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Os datos persoais recollidos serán tratados para xestionar a subscrición ao boletín informativo realizada a través da canle facilitada na páxina web de Vinigalicia, S.L. Así mesmo, informámoslle que Vinigalicia, S.L. non levará a cabo toma de decisións automatizadas en relación cos datos persoais facilitados.

 

Canto tempo conservaremos os teus datos?

Conservaremos os datos facilitados para a subscrición ao boletín ata que o usuario solicite a súa retirada a Vinigalicia, S.L., opoñéndose ou revogando o seu consentimento.

 

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A lexitimidade para o tratamento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que nos presta ao aceptar a política de privacidade.

 

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Vinigalicia, S.L. non comunicará os datos persoais do interesado salvo naquelas ocasións nas que exista a obriga legal de ceder os datos á Administración competente na materia. Non obstante, Vinigalicia, S.L. Podes compartir información persoal con aquelas empresas ou colaboradores que sexan imprescindibles para o envío do boletín, estes colaboradores asinaron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non está previsto realizar transferencias internacionais dos seus datos persoais a terceiros países.

 

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

En virtude do disposto no GDPR pode solicitar:

Dereito de acceso: solicitar información daqueles datos persoais dos que dispoñemos.

Dereito de rectificación: comunicar calquera modificación dos seus datos persoais.

Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a supresión despois de bloquear os datos persoais.

Dereito a limitar o tratamento: restrinxir o tratamento dos datos persoais.

Dereito de oposición: pode retirar o seu consentimento ao tratamento dos datos, opoñéndose ao seu posterior tratamento.

Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina para a súa transmisión a outro responsable.

Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se adopten decisións que se baseen unicamente en tratamentos automatizados, incluída a elaboración de perfiles, que produzan efectos legais ou afecten significativamente ao interesado.

Dereito a retirar o consentimento: en calquera momento sen que se anule a lexitimidade dos tratamentos que se realizaron desde que se lle outorgou o consentimento ata que o retirase.

 

Polo tanto, Vinigalicia, S.L. infórmalle de que, en calquera momento e de xeito gratuíto, pode exercer os devanditos dereitos solicitando os correspondentes modelos por correo electrónico ou no enderezo indicado no punto primeiro desta política de privacidade.

Cada solicitude de exercicio dos dereitos que nos presente deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dos dereitos do GDPR” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, enderezo para efectos de notificación, fotocopia do DNI ou Pasaporte, e solicitude específica que se solicita. No caso de exercer por conta allea, deberá achegarse documento que acredite fidedignamente a representación que ostenta.

Se considera que non se respetou algún dos citados dereitos, terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)