Aviso Legal

O cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase de que esta páxina web, con dominio www.vinigalicia.es, é titularidade de Vinigalicia, S.L.

A responsable do servizo prestado a través da Web é:

Vinigalicia, S.L.

Ctra. Nacional 540, Lugo-Ourense, Km. 50,

CP 27500, en Chantada (Lugo).

Teléfono: 982 45 40 05

Dirección de correo electrónico: vinigalicia@vinigalicia.es

C.I.F. nº B-27.045.715

Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 115 Libro 46 Folio 96 Folla 2006 Inscripción 1ª

TÉRMINOS E CONDICIÓNS

1. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de Vinigalicia, S.L. atribue a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de USO aquí reflexadas.

2. USO DO PORTAL: vinigalicia.es proporciona o acceso a multitude de información, datos e fotografías (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Vinigalicia, S.L. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. O USUARIO comprométese a facer uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo poderían ser servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias que se cheguen a crear dentro do portal) que Vinigalicia, S.L. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e orde público; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou alentatorio contra os dereitos humáns; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Vinigalicia, S.L. , dos seus proveedores ou terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sean susceptibles de provocar danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular os seus mensaxes. Vinigalicia, S.L. resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respeto a dignidade da persoa, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atendan contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, á seu xuizo, non resultaran adecuados para a sua publicación. En calquera caso, Vinigalicia, S.L. non será responsable das opinión vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se poidan chegar a crear dentro do portal web corporativo, así como nos perfís oficiais de redes sociais de Vinigalicia, S.L.

3. PROTECCIÓN DE DATOS: Vinigalicia, S.L. cumpre coas directrices e obligacións reguladas no REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais e demáis normativa vixente sobre a protección de datos en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais empregados nos seus sistemas de información, así como a sua confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia en todo momento.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Vinigalicia, S.L. por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedad intelectual e industrial da sua páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e diseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Vinigalicia, S.L. ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafosegundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida a sua modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Vinigalicia, S.L. O USUARIO comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Vinigalicia, S.L. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquer dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estuvera instalado nas páxinas de Vinigalicia, S.L.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Vinigalicia, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6. MODIFICACIÓNS: Vinigalicia, S.L. resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificación que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estos aparezcan presentados ou localizados no seu portal.

7. ENLACES: No caso de que en vinigalicia.es se dispuxeran enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, Vinigalicia, S.L. non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Vinigalicia, S.L. asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web axeno, nin garantirá a dispoñibilidde técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquer material ou información contida en ningún dos ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

8. DEREITOS DE EXCLUSIÓN: Vinigalicia, S.L. resérvase o dereito de denegar ou retirar o acceso ó portal e/ou ós servizos ofrecidos sen necesidade preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.

9. XENERALIDADES: Vinigalicia, S.L. persiguirá o incumprimento das presentes condición, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as acción civís e penais que se poidan corresponder en dereito.

1o. MODIFICACIÓNS DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Vinigalicia, S.L. poderá modificar en calquera momento as condición aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da sua exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre Vinigalicia, S.L. e o USUARIO rexirase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase ós Xulgados e tribunais competentes.