Política de privacidade

A seguinte política de privacidade está destinada a informarte sobre cómo usamos a tua infomación persoal acadando coas disposición e requisitos do Regramento Xeral Europeo de Protección de Datos.

Quén é o responsable do tratamento dos teus datos?

Identidade: Vinigalicia, S.L.

N.I.F. nº B-27.045.715

Domicilio Social: Ctra. Nacional 540, Lugo-Ourense, Km. 50, CP 27500, en Chantada (Lugo).

Teléfono: 982 45 40 05

Correo electrónico: vinigalicia@vinigalicia.es

Con qué fin tratamos os teus datos persoais?

En Vinigalicia, S.L. tratamos os teus datos persoais facilitados a través do formulario de contacto coa finalidade de responder a tua consulta e/ou remitirte a información que nos solicites. Así mesmo, informámoste de que Vinigalicia, S.L. non levá a cabo toma de decisión automáticas con relación ós datos persoais proporcionados.

Por cánto tempo conservaremos os teus datos?

Conservaremos os teus datos persoais en tanto e canto sexan necesarios para responder a tua solicitude de información ou consulta, procedendo a sua supersión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade ou en caso de que solicites a baixa de Vinigalicia, S.L., opoñéndote ou revocando o teu consentimiento.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

Para os suposto de que solicites información a través da nosa páxina web da base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimiento explícito e inequívoco que nos facilitas mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

A qué destinatarios se comunicarán os teus datos?

Vinigalicia, S.L. non comunicará os datos persoais do interesado salvo nas ocasión nas que exista unha obligación legal de cesión de datos á Administración con competencia na materia. Non obstante, Vinigalicia, S.L. pode compartir información persoal coas empresas ou colaboradores que son esenciais para remitir a información que nos solicitas, estos colaborados suscribiron un contrato que garantiza a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non está previsto realizar transferencias internacionais dos teus datos persoais a terceiros países.

Cáles son os teus dereitos cando nos facilitas os tus datos?

En virtude do establecido no RXPD podes solicitar:

Dereito de acceso: solicitar información de aqueles datos persoais que dispoñamos.

Dereito de rectificación: comunicar calquer cambio nos teus datos persoais.

Dereito de supresión e ao olvido: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.

Dereito de limitación ao tratamento: restrinxir o tratamento dos datos persoais.

Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñéndote a que se sigan tratando.

Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica para a sua transmisión a outro responsable.

Dereito a non ser obxeto de decisión automatizadas: solicitar a que non se tomen decisión que se basen únicamente no tratamento automatizado, incluido a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado.

Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuaran dende que se otorgou o consentimento ata que o retirases.

Por iso, Vinigalicia, S.L. infórmate de que, en calquer momento e de forma gratuita, podes exercitar os anteditos deeritos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico o una dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade.

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RXPD” e incluir os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse no nome doutra persoa, deberase adxuntarse un documento que acredite irrefutablemente a representación ostentada.

Se consideras que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi representado, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).